Regulamin Wellness & SPA

REGULAMIN BASENU

 1. Na Strefę Basenową, mieszczącą się w JURKOWSKI WELLNESS & SPA***, składają się: rekreacyjny basen wewnętrzny o wymiarach 13m x 6m o głębokości maksymalnej 1,20m, wanna wewnętrzna oraz zewnętrzna  z hydromasażem, brodzik dla dzieci, sauna sucha, sauna infrared oraz szatnia. Dodatkowe zasady korzystania  z kompleksu saun określa odrębny regulamin dostępny przy wejściu do szatni.
 2. Basen jest dostępny dla Gości korzystających z usług hotelowych oraz dla Gości zewnętrznych, według ustalonych z Recepcją SPA opłat, zgodnie z niniejszym regulaminem oraz regulaminem JURKOWSKI WELLNESS & SPA***.  Użytkownicy Strefy Basenowej zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Strefa Basenowa jest czynna codziennie w godzinach 9.00-21.00, w soboty i w niedziele 10:00 – 22:00 z wyłączeniem godzin, w których odbywają się zajęcia aqua fitness, prowadzone zgodnie z grafikiem dostępnym w recepcji SPA.  Dyrekcja obiektu zastrzega sobie możliwość zmiany godzin otwarcia oraz zupełnego zamknięcia obiektu w określone dni. Zarządzający obiektem zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączenia z użytkowania całości lub części urządzeń.
 4. Wstęp do Strefy Basenowej możliwy jest po uiszczeniu opłaty zgodnej z cennikiem znajdującym się w recepcji SPA. Po przekroczeniu czasu opłaconego wstępu, naliczana jest dodatkowa opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem. 
 5.  Uznaje się, że zakupienie biletu, karnetu lub innej formy uprawniającej do wstępu na halę basenową jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu  JURKOWSKI WELLNESS & SPA***.
 6. Użytkownicy są wpuszczani do Strefy Basenowej nie później, niż 30 minut przed jej zamknięciem. 
 7. Przed wejściem do strefy kąpielowej Użytkownicy zobowiązani są do pozostawienia okryć wierzchnich i zmiany obuwia na czyste obuwie plażowe w szatni przy Recepcji SPA, a następnie skorzystania z przebieralni w celu przebrania się w strój kąpielowy.
 8. Po całej Strefie Basenowej prosimy poruszać się w klapkach zapewniających bezpieczeństwo i higienę.
 9. Wstęp na halę basenową jest możliwy tylko w ogólnie przyjętym stroju kąpielowym tzn.:
 • czepek kąpielowy- zalecany; podczas zajęć Aqua Aerobiku – obowiązkowy
 • kobiety-strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy bez pasków z klamrami
 • mężczyźni – kąpielówki przylegające do ciała bez pasków z klamrami10. W szatni należy pozostawić urządzenia mogące ulec uszkodzeniu (komórki, zegarki itp.) oraz elementy o ostrych krawędziach mogące stanowić zagrożenie (biżuteria). Zaleca się pozostawienie cennych przedmiotów w domu, pokoju hotelowym.11.  Za rzeczy zaginione lub skradzione obsługa nie ponosi odpowiedzialności. Przed skorzystaniem z kompleksu basenowego należy dokładnie umyć ciało pod prysznicem oraz dokonać dezynfekcji stóp w miejscu do tego przeznaczonym.12. Po każdorazowym skorzystaniu z toalety obowiązuje dokładne umycie ciała pod prysznicem.13. Na teren kompleksu basenowego zabrania się wnoszenia żywności, napojów oraz elementów ostrych  i niebezpiecznych, a w szczególności szklanych (w tym kosmetyków w szklanych opakowaniach).

   14. Korzystanie ze Strefy Basenowej odbywa się na własną odpowiedzialność użytkowników. Zabrania się korzystania z kompleksu basenowego dzieciom do lat 16 bez opieki osoby dorosłej. 

   15. Zabrania się pozostawiania dzieci nieumiejących pływać bez nadzoru w niecce basenowej.

   16. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z basenu tylko w specjalnych pielucho-majtkach.

  17. Osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach, mogą korzystać z basenu wyłącznie z opiekunem, który zobowiązany jest do wykupienia biletu wstępu.

  18. W Strefie Basenowej obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy. W szczególności, użytkownicy zobowiązani są do respektowania prawa do relaksu innych użytkowników Strefy Basenowej.

  19.  Z basenu nie mogą korzystać osoby które:

 • są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • są w złym stanie zdrowia, który może stanowić zagrożenie dla nich lub innych,
 • chorują na schorzenia górnych dróg oddechowych lub posiadają trudności w oddychaniu,
 • posiadają niezagojone rany lub choroby skóry np. grzybicę, liszaje,
 • cierpią na padaczkę lub choroby zakaźne,
 • są uczulone na środki dezynfekujące,
 • cierpią na choroby związane z niewydolnością układu krążenia,
 • posiadają dolegliwości układu wydalania,
 • których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm,
 • dzieci do lat 3 bez pieluszek wodoodpornych20.  Osoby będące w złym stanie zdrowia, o słabszej sprawności i kiepskim samopoczuciu oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z basenu i jego urządzeń ze szczególną ostrożnością. Jurkowski Wellness & SPA *** nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane korzystaniem z basenu przez te osoby.21. Na terenie kompleksu basenowego kategorycznie zabrania się:
 • biegania, popychania
 • skakania do wody,wrzucać do wody, zanurzać pod wodę innych użytkowników,
 • spożywania alkoholu, palić papierosów
 • spożywania żywności oraz żucia gumy,
 • wszczynania fałszywych alarmów,
 • niszczyć urządzeń i sprzętu oraz zaśmiecać i brudzić Strefy Basenowej,
 • hałasować,
 • pozostawiania małych dzieci bez opieki.22. W przypadku grup zorganizowanych za skutki zachowań Uczestników odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.23. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen będzie obciążona kosztami wymiany wody w basenie. W przypadku dzieci odpowiedzialność ponosi opiekun dziecka:
 • basen 5 600 PLN, 
 • brodzik dla dzieci 1 000 PLN, 
 • jacuzzi 700 PLN.

24.Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania ze Strefy Basenowej, w tym wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń, sprzętu czy urządzeń, odpowiedzialność ponosi użytkownik, który dopuścił się wyrządzenia szkody, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub opiekun prawny, zgodnie z przepisami prawa.

25. Personel może czasowo ograniczyć wstęp na halę basenową ze względu na ilość osób w niej przebywających.

26. Do uczestnictwa w zajęciach upoważnia wykupienie jednorazowego wejścia lub imiennego karnetu przed pierwszymi zajęciami. Data ważności karnetu jest ściśle określona w zależności od jego rodzaju.

27. W uzasadnionych przypadkach losowych, po konsultacjach z Kierownikiem SPA, ważność karnetu może zostać przedłużona, jednak nie więcej niż o 14 dni. Konieczność przedłużenia karnetu należy zgłosić przed upływem terminu jego ważności.

28. Wykupując usługę należy określić dni i godziny uczestnictwa w zajęciach. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do ich przestrzegania. Po rozpoczęciu zajęć, organizator nie gwarantuje możliwości wejścia na zajęcia.

29. Grupa uczestnicząca w zajęciach nie może przekraczać 15 osób.

30.  W zajęciach dodatkowych, poza wyznaczonymi terminami, a także w formie wejść jednorazowych można uczestniczyć w sytuacji kiedy grupa liczy mniej niż 15 osób.

31. O uczestnictwie w zajęciach osób niezapisanych do grupy danego dnia decyduje  kolejność wejść. Pierwszeństwo mają osoby będące właścicielami ważnego karnetu imiennego.

32. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z przeciwwskazaniami do zajęć grupowych w wodzie.

33. Korzystający z zajęć są zobowiązani do wykonywania poleceń osób prowadzących zajęcia.

34. Osoby nieprzestrzegające regulaminu zajęć oraz regulaminu basenu  będą usuwane z terenu SPA bez zwrotu wniesionej opłaty.

35. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przyjścia najpóźniej 10 minut przed ich rozpoczęciem.

36. W sprawach spornych ma zastosowanie Regulamin Wellness & SPA***.

37. Gość korzystający z Wellness & SPA***pobierając ręcznik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w recepcji hotelowej w kwocie 5 PLN (Kaucja 25 PLN)

38. Za egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Basenu odpowiadają pracownicy  Jurkowski Wellness & SPA***.

39. Szczegółowych informacji udziela recepcja Strefy Basenowej pod numerem tel. 18 26 266 08, wew. 50 lub tel. 513 187 255